Zakonodaja

  1. Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in  preživninskega sklada Republike Slovenije, Ur.l. RS št. 84/16 in popravek Ur.l. RS št. 12/17
  2. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-UPB2 uradno prečiščeno besedilo) Ur.l. RS št. 78/06
  3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), Ur.l. RS št. 106/12
  4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), Ur. l. RS, št. 39/16
  5. Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, veljajo od  25. 1. 2014 dalje (PDF, 388 KB)
  6. Poslovna politika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada za obdobje 2014-2018 (PDF, 696KB)
NATISKAJ STRAN