Invalidski sklad

 1. Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-UPB2 uradno prečiščeno besedilo) Ur. l. RS, št. 78/06
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), Ur. l. RS, št. 106/12
 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), Ur. l. RS, št. 39/16
 4. Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS, št. 10/05 
 5. Navodilo o spremembi Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS, št. 43/05

  • Navodilo o dopolnitvi Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS, št. 53/12

 6. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Ur. l. RS, št. 21/14
 7. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Ur. l. RS, št. 32/07 - veljala do 31.3.2014
 8. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov,  Ur. l. RS, št. 21/08 - veljala do 31.3.2014
 9. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - uradno prečiščeno besedilo (ZZRZI-UPB2), Ur. l. RS, št. 16/07
 10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju  invalidov Ur. l. RS, št. 87/11 
 11. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Ur. l. RS, št. 98/14
 12. Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide,  Ur. l. RS, št. 117/05 in Ur. l. RS, št. 40/08
 13. Zakon o minimalni plači (ZMinP), Ur. l. RS, št. 13/10: znesek minimalne plače, Ur. l. RS, št. 4/17
 14. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2

 15. Uredba komisije (EU) št. 651/2014  
 16. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Ur. l. RS, št. 94/2010
 17. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, Ur. l. RS, št. 50/14 
 18. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, Ur. l. RS, št. 32/17
 19. Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, veljajo od  25. 1. 2014 dalje (PDF, 388 KB)
 20. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, Ur. l. RS, št. 71/14
 21. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozil, Ur. l. RS, št. 37/17             
NATISKAJ STRAN