Uveljavljanje pravic

Za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine so v papirnicah DZS na voljo posebni obrazci. Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine (DZS Obrazec 8,42) s priloženimi navodili za izpolnjevanje. Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik.

Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora otrokov zakoniti zastopnik priložiti še nekatere priloge: 

  1. Dokument, s katerim je bila otrokom določena preživnina (sodba ali začasna odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti ali sklenjen dogovor pri centru za socialno delo).
  2. Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi višine preživnine.
  3. Dokazilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal preživnino:

    • Predlog za izvršbo preživnine
    • Sklep sodišča o izvršbi
    • Drugo dokazilo o izvršbi 

  4. Zakoniti zastopnik lahko priloži tudi druga potrdila, ki so vezana na pridobitev nadomestila za preživnino, na primer potrdilo, da je otrok, starejši od 15 let, brezposelna oseba in podobno.

Kadar preživninski zavezanec biva v tujini, se pravica do nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine (21.c člen ZJSRS).

Pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine je v primeru, ko je preživninski zavezanec tujec in živi v tujini oziroma v R Sloveniji nima premoženja, potrebno vložiti zahtevo za mednarodno izterjavo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, kjer zakoniti zastopnik dobi vse potrebne informacije glede mednarodne izvršbe. Ko je zahteva na ministrstvu popolna, ministrstvo na zahtevo zakonitega zastopnika izda potrdilo,ki ga le-ta priloži k svoji zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Zakoniti zastopnik lahko tudi sam začne postopek mednarodne izterjave v tujini, v državi v kateri zavezanec živi (ima prebivališče) oziroma katere državljan je, v tem primeru priloži zahtevi ustrezno dokazilo o postopku izterjave v tujini. 

Vse potrebne listine morajo vlagatelji posredovali na sedež Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS na Dunajsko cesto 21 v Ljubljani s priporočeno poštno pošiljko. Vlagatelji bodo pisno obveščeni o sprejemu zahteve na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Če želite v zvezi z oddajo zahtev še podrobnejše informacije oziroma nasvet, potem vas vabimo, da pokličete naš brezplačni telefon s številko 080 14 14  v času uradnih ur: ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure in sreda od 14. do 16. ure.


Prav tako nam lahko vaša vprašanja oziroma pobude posredujete na naš elektronski naslov jpsklad(at)jps-rs.si. Potrudili se bomo, da vam bomo na vaša vprašanja odgovorili najkasneje v 8 delovnih dneh.

NATISKAJ STRAN