Pravice

Do izplačila nadomestila preživnine je upravičen tisti otrok:

 • ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma z dogovorom pri centru za socialno delodoločena preživnina, ki jo zavezanec ne plačuje,
 • ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako odločeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
 • ki še ni star 18 let,
 • katerega izvršba je bila neuspešna oziroma postopek še ni končan, pa je od vložitve predloga za izvršbo preteklo že več kot 3 mesece.

Preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če ta ni plačana zaporedoma tri mesece oziroma če jo plačuje neredno. To pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine.

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki: 

 • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
 • je oddan v rejništvo,
 • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo. 

Zahtevo vloži otrokov zakoniti zastopnik.

Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do 18. leta, če otrok ni v delovnem razmerju.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. Ta znaša: 

 • za otroka do 6. leta starosti 76,07 EUR
 • za otroka od 6. do 14. leta starosti 83,66 EUR
 • za otroka nad 14. letom starosti 98,88 EUR

Kadar je preživnina nižja od zgoraj navedenih zneskov, je višina nadomestila preživnine enaka znesku določene preživnine.

Nadomestilo preživnine se ne izplačuje, če je znesek nadomestila preživnine nižji od 8,35 EUR (2.000 SIT). Ta se izplača takrat, ko skupni večmesečni znesek preseže to vsoto.

Starostni pogoj je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni določeno starost. Otrok bo pridobil pravico do nadomestila preživnine po zakonu od prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahtevka. Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu zastopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Pravica do nadomestila preživnine preneha: 

 • na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
 • na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je vplačal vse zapadle preživninske obveznosti in, da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma finančna sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je preživninsko odgovornost prevzel dolžnikov dolžnik,
 • če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.
NATISKAJ STRAN