Vprašanja in odgovori

1. Sem mati petletnega otroka, nekdanji mož mi že 3 leta ne plačuje preživnine. Izvršbo na sodišču sedaj nisem vlagala in me zanima kaj moram storiti, da bo otrok upravičen do nadomestila preživnine?

Pogoj po ZJSRS je, da ste za terjatev iz naslova preživnine vložili predlog za izvršbo na sodišče in da postopek traja že tri mesece oziroma je neuspešno zaključen. (1. odstavek 21. c. člena ZJSRS določa, da otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece)

Svetujemo vam, da v primeru, ko želite, da otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine, vložite izvršbo na sodišče in v primeru, da postopek ne bo zaključen v treh mesecih (da v tem času ne bo prišlo do poplačila že v sami izvršbi) vložite zahtevo na sklad. Seveda pa preverite ali so ostali zakonski pogoji izpolnjeni.

2. Nekdanji mož živi v tujini in ne plačuje preživnine za skupne mladoletne otroke. Imam informacijo, da je potrebno za pridobitev pravice do nadomestila preživnine vložiti izvršbo. Kaj naj storim? 

V primeru, da preživninski zavezanec biva v tujini in v Sloveniji nima premoženja, vložite predlog za izterjavo preživnine iz tujine na pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na pristojnem ministrstvu se tudi pozanimajte, katero dokumentacijo morate priložiti predlogu ter v kakšni obliki. Ministrstvo vam bo izdalo potrdilo, da ste predlog vložili, ki je tudi dokazilo za sklad, da ste sprožili ustrezen postopek. Po preteku treh mesecev, bo s tem izpolnjen pogoj po 21.c členu ZJSRS, ki pravi, da otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece ter po 2. odstavku tega člena, ki določa, da v primeru, da preživninski zavezanec biva v tujini, je potrebno v skladu z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podati pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.

3. Imam dva otroka. Eden je še mladoleten, eden pa je star 19 let in študira. Njun oče preživnine ne plačuje in ima iz tega naslova dolg že 2 milijona tolarjev. Mi bo sklad povrnil dolg?

Otroci, ki so stari več kot 18 let, nimajo pravice iz naslova nadomestila preživnine, tako vam svetujemo, da v primeru, da se odločite vlagati zahtevo na sklad, vložite le za mlajšega otroka. Sklad tudi ne poravnava obveznosti za nazaj, temveč pridobi otrok pravico od naslednjega meseca, ko zakoniti zastopnik vloži zahtevo na sklad, seveda ob pogoju, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za priznanje pravice. Sklad nato v primeru, da nadomestilo otroku prizna, izplačuje nadomestilo na podlagi izvršljive odločbe, do 15. v mesecu za tekoči mesec.

4. Oče mojega otroka je neznan. Zanima me, ali je moj otrok upravičen do nadomestila preživnine?

Pogoj za pridobitev pravice iz naslova nadomestila preživnine je, da obstaja veljaven izvršilni naslov, v katerem je določena preživnina. Veljaven izvršilni naslov je sodba, začasna odredba ali dogovor o preživljanju sklenjen pri centru za socialno delo. V vašem primeru otrok tako ne bi bil upravičen do nadomestila preživnine.

 

NATISKAJ STRAN