Izplačila

Sklad izda odločbo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.: 80/99,  65/08) v roku najkasneje dveh mesecev po posredovanju popolne zahteve.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS  bo zakonitemu zastopniku otroka na podlagi dokončne odločbe (ko preteče 15 dni od prejema odločbe, pa se stranka ni pritožila oziroma po prejemu odločbe ministrstva, v kolikor je bila vložena pritožba) izvedel prvo izplačilo nadomestila preživnine  do 15. v naslednjem mesecu.

Vsa nadaljnja izplačila nadomestila preživnine bo Sklad izplačeval zakonitemu zastopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Pritožbeni rok je 15 dni od prejema odločbe. Pritožbo je treba nasloviti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pošlje pa se jo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS , Dunajska cesta 21, Ljubljana. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je pritožbo možno podati tudi ustno na zapisnik pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora o pritožbi odločiti najkasneje v dveh mesecih od vložene pritožbe. V sporih zoper odločbe ministrstva odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

 

Transakcijski račun preživninskega sklada je SI56 01100-6544955820.

NATISKAJ STRAN