Pravice

Pravico do izplačila iz jamstvenega sklada imajo delavci: 

  • Ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju
  • Kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ima delavec pravice po ZJSRS v primeru, če je na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno opravljal na ozemlju Republike Slovenije

Delodajalec je pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki svojo dejavnost opravlja v Republiki Sloveniji in ima z delavcem, ki opravlja delo ali ga običajno opravlja v Republiki Sloveniji, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Delodajalec je insolventen:

  • če je nad njim začet stečajni postopek
  • če je sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom finančne reorganizacije nad njim postal pravnomočen
  • če je v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29.junija 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uradni list št. 160 z dne 30.junija 2000, str.1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005 z dne 12.aprila 2005 o spremembi seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A,B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uradni list št. 100 z dne 20.aprila 2005, str.1)

Pravic iz naslova insolventnosti delodajalca nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje.

Za družinske člane delavca se štejejo zakonec oziroma zunanzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelji, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Pogoj za pridobitev pravic je:

  • da so v primeru stečaja delavci svoje pravice prijavili v rokih in na način določen v zakonu o finančnem poslovanju podjetij, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju oziroma v primeru prisilne poravnave, da so zahtevali varstvo svojih pravic v rokih in na način določen v predpisih, ki urejajo delovno razmerja

Upravičenec pridobi pravice z dnem prenehanja delovnega razmerja.

Upravičenci lahko prejmejo na temelju pravnomočne in dokončne upravne odločbe denarna sredstva v višini največ 4,5 minimalnih plač.

Vrste pravic, ki jih izplačuje Sklad, so: 

  • neizplačane plače za zadnje tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja oziroma neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela za zadnje tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja (v višini največ 3 minimalnih plač);
  • neizplačana nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je delavec upravičen v tekočem koledarskem letu (v višini največ polovice minimalne plače) in
  • odpravnina v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja (v višini največ 1 minimalne plače).

Če je terjatev upravičenca do delodajalca večja od izplačila Sklada, uveljavlja upravičenec razliko še naprej v postopku prisilne poravnave ali stečaja. 

Pravice iz naslova insolventnosti delodajalca so neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni dopustno prenesti na drugega in ne podedovati.

NATISKAJ STRAN