Izplačila

Jamstveni sklad zagotavlja izplačilo upravičencem najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe.

Upravičenec se ima pravico na prejeto odločbo pritožiti. Pritožbeni rok je 15 dni od prejema odločbe.

Pritožbo se naslovi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pošlje pa se jo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je pritožbo možno podati tudi ustno na zapisnik pri Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

O pritožbi odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. Rok za odločitev o pritožbi je dva meseca od dneva vložitve.

V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in socialno sodišče. 

 

Transakcijski račun jamstvenega sklada je SI56 01100-6544954268.

NATISKAJ STRAN