Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1)

Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51)

Konvencija o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81)

Podrobnejše informacije, vključno z obrazci, lahko najdete na evropskem portalu e-pravosodje ali na spletni strani www.hcch.net.

NATISKAJ STRAN