Subvencija plače za invalida

68.čl. ZZRZI

Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega v zaščitni zaposlitvi, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju. Osnova za izračun subvencije plače invalida je minimalna plača. Višina subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma njegovega doseganja delovnih rezultatov.

Ocenjevanje delovnih rezultatov je ena od storitev zaposlitvene rehabilitacije in jo izvajajo javni zavodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje koncesionarja (Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij Ur. l. RS št. 117/05)

Merila in postopek za določitev višine subvencije plače za invalide predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo (Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide Ur. l. RS št. 117/05 in 40/08)

Način določanja plače invalida 

 • Subvencija plače invalida je sestavni del plačila za delo po pogodbi o zaposlitvi
 • Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije plače upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za opravljeno delo in subvencija plače, izplačana po ZZRZI, skupaj predstavljata plačo delovnega mesta, za katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.
 • Na zaščitenih delovnih mestih sta plača, ki jo za opravljeno delo invalida izplača delodajalec in subvencija plače, izplačana po tem zakonu, skupaj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Odstotek subvencije plače

Invalidi so upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače glede na obliko zaposlitve:

 • v zaščitni zaposlitvi od 40% do 70% minimalne plače
 • v podporni zaposlitvi od 10% do 30% minimalne plače
 • v invalidskem podjetju od 10% do 30% minimalne plače

Vložitev vloge za priznanje pravice do subvencije plače

Invalid, ki se zaposli pri delodajalcu brez predhodnega usposabljanja za enako ali podobno delo, ali zaposleni invalid, katerega delodajalec po preteku treh mesecev od zaposlitve napoti na oceno doseganja delovnih rezultatov, ker ocenjuje, da so ti nižji od pričakovanih, lahko na podlagi izdelane ocene vloži vlogo za priznanje pravice iz prvega odstavka tega člena.

 • O pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu odloča Sklad.
 • O pritožbi zoper odločbo o pravici do subvencije plače odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, po predhodnem mnenju komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, iz vrst strokovnjakov Sklada, Zavoda in ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
 • Sklad vroči odločbo o pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu in njegovemu delodajalcu.
 • V primeru ponovne ocene doseganja delovnih rezultatov, s katero je ugotovljeno drugačno doseganje delovnih rezultatov kakor v prejšnji oceni, mora zaposleni invalid na Sklad vložiti novo vlogo za subvencijo plače.

Invalid odda vlogo za priznanje pravice do subvencije plače, ki mora vsebovati:

 • Obrazec Vloga za priznanje pravice do subvencije plače
 • Odločbo o invalidnosti
 • Oceno doseganja delovnih rezultatov
 • Kopija obrazca M-1/M-2- prijave v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
 • Odločbo o zaposljivosti, ce gre za zaposlitev v zaščitni ali podporni zaposlitvi
 • Pogodbo o zaposlitvi
 • Individualiziran načrt podpore ali prilagoditve delovnega mesta, če gre za zaposlitev v podporni zaposlitvi
 • Dopolnilno mnenje ZPIZ, če gre za delovnega invalida

Sklad izda odločbo o priznanju pravice do subvencije plače.

Vlogo za priznanje pravice do subvencije plače vloži invalid ob zaposlitvi v zaščitni ali podporni zaposlitvi.

Za zaposlene invalide v invalidskem podjetju velja, da so upravičenii do subvencije plače šele v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali prerazporeditve na drugo delovno mesto pri istem delodajalcu, razen, kadar je invalid, ki je bil na usposabljanju na delovnem mestu, na tem delovnem mestu tudi zaposlen.

Postopek za uveljavljanje izplačila subvencije plač invalidov

 • Delodajalec Skladu pošlje zahtevek za povračilo subvencij plače za invalide v elektronski obliki na spletnem mestu Sklada.
 • Zahtevek mora delodajalec vložiti najpozneje v roku 30 dni od dneva izplačila plač, Sklad pa subvencije plač povrne delodajalcu v roku enega meseca od prejema zahtevka. Ce delodajalec ne odda zahtevka za povračilo subvencij plač v predpisanem roku, mu Sklad subvencij ne povrne.
 • V primeru neupravičenih izplačanih subvencij plač Sklad delodajalcu izda odločbo, s katero mu naloži vračilo neupravičenih izplačanih subvencij skupaj z obrestmi od dneva izplačila neupravičenih izplačanih subvencij do vračila teh Skladu v roku 30 dni od vročitve odločbe.
 • Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo po predhodnem mnenju komisije, ki jo imenuje resorni minister.
 • Invalidu pripada subvencija plače samo za delovne dneve oziroma delovne ure, za katere ne prejema nadomestila za delo s skrajšanim delovnim časom od ZPIZ in za ure, za katere ne prejema nadomestila od ZZZS skladno z 29. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05).
 • Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne subvencijo plače v roku enega meseca od prejema zahtevka. Pred izplačilom subvencije plač Sklad lahko zahteva kopijo obrazca REK-1, ki ga je delodajalec oddal na DURS za mesec, za katerega uveljavlja izplačilo subvencije.

Navodila za izpolnjevanje Poročila o izplačilu subvencije plač invalidom

V tabelo število zaposlenih invalidov upravičeniih do subvencije plače po urah na dan glede na odstotek subvencije vpisujete število vseh invalidov, za katere v obračunskem mesecu uveljavljate subvencije. V stolpce vpišete število invalidov glede na število ur, ki so jih dolžni opraviti po Pogodbi o zaposlitvi, v vrstice pa vpišete število invalidov glede na priznan odstotek subvencije- sistem izračuna skupno število ur v breme delodajalca  za vsako posamezno vrstico, oz. skupino invalidov po odstotku subvencije. Izračun je limitiran z maksimalnim številom ur glede na delovne dneve pri delodajalcu.

V tabelo o višini izplačila subvencije plače v stolpcu B vpisujete število invalidov glede na odstotek subvencije , v stolpcu C1 število ur v breme delodajalca brez ur iz stolpcev C2 in D, ki jih izpolnite posebej-v stolpcu C2 vpišete število ur za invalide , za katere prejmete refundacijo nadomestila za skrajšani delovni čas s strani  ZPIZ, v stolpec D pa število ur v breme ZZZS zaradi refundacije bolniške nad 30 dni. Sistem primerja vnos podatkov iz stolpca B in E s predhodno tabelo ter izračuna znesek izplačila.

V tabelo »Novi prejemniki subvencije« vpišete prejemnike subvencije plače, ki jih na novo prijavljate v mesecu, za katerega uveljavljate povračilo subvencije (novo zaposleni invalidi s pravico do subvencije plače ali na novo ocenjeni invalidi).

V tabelo »Prenehanje subvencije« vpišete samo tiste invalide upravičenice do subvencije, ki jim je prenehalo delovno razmerje v mesecu, za katerega uveljavljate povračilo subvencije.

V tabelo »Porodniški dopust« vpišete invalide upravičenice do subvencije, ki so na porodniškem dopustu, z datumom pričetka in datumom prenehanja.

V tabelo »Sprememba odločbe o invalidnosti« vpišete invalide, pri katerih je prišlo do spremembe odločbe o invalidnosti in te ne vplivajo na spremembo delovnega mesta (npr. število ur delovne obveznosti iz polnega na skrajšani delovni čas). V kolikor je spremenjeno delovno mesto zaradi reorganizacije ali zaradi novih ugotovitev in omejitev iz naslova invalidnosti po spremenjeni odločbi, je potrebno invalida ponovno oceniti.

Invalide iz tabele »Novi prejemniki subvencije« dodate v osnovno-začetno tabelo »število zaposlenih invalidov upravičeniih do subvencije plače«.

Če je z invalidom prekinjena pogodba o zaposlitvi med mesecem, vpišete datum prekinitve delovnega razmerja, enako velja za sklenitev pogodbe o delu in datum pričetka dela med mesecem.

Za nove upravičenice do subvencije plače lahko delodajalec vlaga zahtevek za izplačilo subvencije plače od meseca, od katerega mu je priznana pravica, oziroma po dokončnosti odločbe Sklada.

Že oddano poročilo je možno preklicati v rubriki »Pregled poročil« s klikom na tekst »Prekliči«. Po preklicu lahko poročilo ponovno oddate. Pri tem velja opozoriti, da s preklicem prevzemate odgovornost za morebitno zamudo z ZZRZI določenega trideset dnevnega roka za oddajo poročil.

V »Opombe« delodajalec vpiše posebnosti.

Tukaj si lahko prenesete obrazce

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Sem invalid III. kategorije in bi se rad samozaposlil. Katere vzpodbude oz. pomoči mi omogoča Sklad?

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

·         nagrada za preseganje kvote

·         oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

·         plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve

·         plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve

·         subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov

2. Delodajalec ima 17 zaposlenih in od tega 2 invalida. Katere olajšave oziroma vzpodbude lahko uveljavlja pri Skladu?

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude za preseganje kvote po ZZRZI kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

3. Ali moramo invalidska podjetja na plačilnem listu invalida prikazati subvencijo plače?

Da, vendar skladno s 135. členom ZDR, v katerem je določeno, da je delodajalec dolžan izdati delavcu ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Subvencija plače je del plače invalida in je lahko na plačilni listi prikazana v znesku ali odstotku.

4. Ali lahko uveljavljamo subvencije plač invalidom, če presegamo kvoto in smo prejemniki nagrade za preseganje kvote?

Subvencije plač invalidom lahko trenutno uveljavlja zaposlitveni center, invalidsko podjetje ali delodajalec, ki zaposluje invalida z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, ki ima tudi odločbo o pravici do subvencije plače.

5. Smo invalidsko podjetje in upravičeni do odstopljenih prispevkov ter subvencij plač za invalide. Ali je določen vrstni red porabe sredstev za subvencioniranje plač zaposlenih invalidov?

Vrstni red za to ni določen, pomembno je le, da pri subvencioniranju plač ne presežete dovoljene meje 75% invalidove plače. Če je invalid upravičen do subvencije plače na podlagi odločbe Sklada v višini 30% minimalne plače, to plačo lahko subvencionirate še iz odstopljenih prispevkov do višine 75% njegove plače. Če odstopljenih prispevkov ne smete ali ne morete porabiti za investicije, financiranje prilagoditve delovnih mest in pokrivanje stroškov podpornih storitev invalidom, jih morate nameniti za subvencije plač do dovoljene višine. Če ste torej s tem dosegli zgornjo mejo pomoči iz naslova odstopljenih prispevkov, ne smete uveljavljati povračilo stroškov za subvencije plač še od Sklada, saj bi tako presegli dovoljeno mejo pomoči in bi bili neupravičeno prejeta dolžni sredstva vrniti.

6. Imamo zaposlenega invalida, ki je status invalida pridobil zaradi poškodbe hrbtenice in dela na zanj prilagojenem delovnem mestu skrajšani delovni čas. Invalid ima še druge zdravstvene težave, ki ga omejujejo pri delovnemu funkcioniranju, določene od teh so psihosocialne narave. Zanima nas, ali ga lahko damo na oceno doseganja delovnih rezultatov, da bi uveljavljali subvencijo plače?

Za invalida lahko vedno preverjate doseganja nižjih delovnih rezultatov, vendar pa kljub ugotovljeni nižji učinkovitosti na delovnem mestu, ki je sicer glede na invalidnost ustrezno in pri katerem ste upoštevali omejitve iz naslova invalidnosti (hrbtenica, skrajšani delovni čas) ni nujno, da bo upravičen do subvencije plače. Do subvencije po ZZRZI bo upravičen le, če je doseganje delovnih rezultatov posledica invalidnosti kljub ustreznemu delovnemu mestu in delovnim pogojem. Če so nižji delovni rezultati posledica drugih zdravstvenih težav in vpliva psihosocialnega okolja na njegovo storilnost, do subvencije po ZZRZI ni upravičen. 

 

 

NATISKAJ STRAN