Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo

72.čl. ZZRZI

 

Delodajalec lahko zaprosi Sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo. 

Upravičeni stroški plačila prilagoditve so stroški, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi pri delodajalcu nastali, če bi zaposloval delavce, ki niso invalidi. Upravičeni stroški ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov, opredeljenih v 34. členu Uredbe komisije (EU) št. 651/2014.           

Vložitev vloge za priznanje pravice do prilagoditve delovnega mesta 

Vlogo lahko vloži delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za najmanj 12 mesecev, ali za že zaposlenega invalida, če ni drugega zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve. V tem primeru mora predložiti podpisano izjavo o tem.

Izjemoma lahko izvajalci zaposlitvene rehabilitacije za invalide, ki so opredeljeni kot zavarovanci s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, kakor to določajo predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaprosijo za plačilo stroškov prilagoditve že v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije, če bi bilo njeno izvajanje brez ustreznih prilagoditev nemogoče, kar mora biti razvidno iz rehabilitacijskega načrta. 

Delodajalec k vlogi priloži

  • Obrazec Vloga za priznanje pravice do prilagoditve delovnega mesta
  • Odločbo o invalidnosti
  • Odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi (če gre za invalida zaposljivega v podporni zaposlitvi)
  • Pogodba o zaposlitvi  sklenjeno med vlagateljem in invalidom
  • Individualni načrt prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo
  • 2 predračuna za izvedbo vsake posamezne  prilagoditve delovnega mesta dveh različnih dobaviteljev ali izvajalcev prilagoditve             

Sklad obravnava prejeto vlogo skupaj s predstavnikom Inštituta in ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, na obravnavo pa povabi tudi izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, ki je izdelal načrt prilagoditve.

V primeru nepopolne vloge lahko Sklad v osmih dneh od prejetja vloge zahteva tudi dodatno dokumentacijo v zvezi s prilagoditvijo ali v sodelovanju z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije in delodajalcem opravi ogled delovnega mesta.

Sklad izda odločbo o priznanju pravice in financira stroške primerne prilagoditve v višini dejanskih stroškov prilagoditve. 

Postopek za uveljavljanje izplačila stroškov prilagoditve delovnega mesta

  • Delodajalec po prejemu odločbe o priznanju pravice do prilagoditve delovnega mesta pošlje Skladu zahtevek za povračilo stroškov prilagoditve delovnega mesta, ki mu priloži račun in dokazilo o plačilu, oz. bančni izpisek izvedenega plačila
  • Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne stroške računa v roku enega meseca od prejema zahtevka.

Tukaj si lahko prenesete obrazce

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Sem invalid III. kategorije in bi se rad samozaposlil. Katere vzpodbude oz. pomoči mi omogoča Sklad?

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

·         nagrada za preseganje kvote

·         oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

·         plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve

·         plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve

·         subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov

2. Delodajalec ima 17 zaposlenih in od tega 2 invalida. Katere olajšave oziroma vzpodbude lahko uveljavlja pri Skladu?

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude za preseganje kvote po ZZRZI kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

 

 

 

 

NATISKAJ STRAN