Plačilo stroškov podpornih storitev

73.čl. ZZRZI

Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje, lahko na Sklad vloži vlogo za plačilo stroškov podpornih storitev, katere lahko izvaja oseba, ki ni strokovni delavec iz 9. člena tega zakona.

Delodajalec odda vlogo na obrazcu Sklada, ki mu priloži

 • Odločba o invalidnosti
 • Odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi
 • Pogodba o zaposlitvi  sklenjeno med vlagateljem in invalidom
 • Individualni načrt podpore
 • Potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje PZ
 • Pogodbo o zaposlitvi sklenjeno med vlagateljem in izvajalcem PZ, če je ta zaposlen pri vlagatelju
 • Načrt prilagoditve delovnega mesta, če gre za tehnično podporo
 • 2 predračuna za izvedbo vsake posamezne  prilagoditve delovnega mesta, če gre za tehnično podporo

Sklad financira podporne storitve v obsegu največ do 30 ur mesečno po ceniku, ki ga sprejme minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Delodajalec mora Skladu mesečno na predpisanem obrazcu poslati zahtevek za plačilo podpornih storitev, ki so bile nudene invalidu v preteklem mesecu, skupaj s poročilom o opravljenih storitvah.

Poročilo iz prejšnjega odstavka podpišejo delodajalec, invalid in izvajalec podpornih storitev.

Delodajalec mora osebi, ki izvaja podporne storitve, na plačni listi ločeno prikazati znesek plačila, ki ga oseba prejme za opravljene podporne storitve. Če podporne storitve izvaja oseba, ki ni zaposlena pri istem delodajalcu kakor invalid, ki se mu nudijo podporne storitve, delodajalec znesek plačila za opravljene podporne storitve nakaže invalidu, kar mora biti razvidno iz invalidove plačne liste.

Sklad izda odločbo o priznanju pravice in financira stroške podpornih storitev v višini dejanskih stroškov.

Postopek za uveljavljanje izplačila stroškov podpornih storitev

Delodajalec po prejemu odločbe o priznanju pravice do plačila stroškov podpornih storitev pošlje Skladu zahtevek za povračilo stroškov na obrazcu Sklada, ki mu priloži: 

 • Mesečno poročilo izvajalca podpornih storitev (PZ-POR)
 • Plačilna lista izvajalca PZ, če je izvajalec zaposlen pri vlagatelju
 • Plačilna lista invalida, če storitve plačuje invalid
 • Računi za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca PZ ali storitve tehnične podpore

Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne stroške računa v roku enega meseca od prejema zahtevka.

Tukaj si lahko prenesete obrazce

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Sem invalid III. kategorije in bi se rad samozaposlil. Katere vzpodbude oz. pomoči mi omogoča Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov?

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

·         nagrada za preseganje kvote

·         oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

·         plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve

·         plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve

·         subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov

2. Delodajalec ima 17 zaposlenih in od tega 2 invalida. Katere olajšave oziroma vzpodbude lahko uveljavlja pri Skladu?

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude za preseganje kvote po ZZRZI kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

 

 

 

NATISKAJ STRAN