Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

74.čl. ZZRZI

Upravičenci do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto so delodajalci: 

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto
 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide
 • samozaposleni invalidi 

  Neposredni in posredni proračunski uporabniki niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  Oprostitev plačila prispevkov PIZ po odločbi Sklada velja za ves čas preseganja kvote. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen uveljavljati oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pa ga všteva v kvoto.

  Postopek za uveljavljanje oprostitve plačila prispevka za PIZ preko elektronske izmenjave podatkov

  • Delodajalec odda vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov elektronsko preko SVZI.Net-a do 20. v mesecu za pretekli mesec
  • Sklad izda odločbo o oprostitvi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Vloge, o kateri je Sklad že odločal in je bila delodajalcu pravica že priznana, ni mogoce oddati 

  Kronološko načelo

  Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kot je določeno za njihovo dejavnost, morajo pri uveljavljanju finančnih vzpodbud upoštevati kronološko načelo, in sicer tako, da se invalidi vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti. V kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

  Poraba sredstev iz naslova oprostitve plačila prispevkov za PIZ

  • Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz 61. člena ZZRZI upoštevaje določila  33. in 34. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014.
  • Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo denarna sredstva iz naslova vzpodbud porabiti po pravilu "de minimis" v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.  
  • Nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena tega zakona, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.
  • Delodajalci, pri katerih je ob nadzoru ugotovljeno, da so kršili določbe Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 v delu, ki se nanaša na kumulacijo pomoči za zaposlovanje invalidov, do pomoči niso vec upravičeni v tekočem letu in v naslednjem koledarskem letu, poleg tega pa morajo prejemniki javna sredstva, ki presegajo dovoljeno višino pomoči, obrestovana po referenčni obrestni meri, nakazati Republiki Sloveniji.

  Pogosta vprašanja in odgovori

  1. Kaj vpišemo v rubriko 13a na obrazcu REK1?

  Za tolmačenje obrazca REK je pristojen DURS.

  2. Zaposlujemo več invalidov, kot bi jih morali v skladu z določeno kvoto. Uveljavljati želimo oprostitev plačila prispevkov PIZ in nagrado za preseganje kvote. Kaj moramo storiti?

  Za uveljavljanje vsake pravice posebej morate preko spletne rešitve Sklada SVZI.Net elektronsko oddati vlogo. Sklad bo vlogo obravnaval in vam izdal elektronsko odločbo.

  Po e-prevzemu odločbe boste prispevke obračunali, ne boste pa jih plačali, ampak prenesli na posebej za to določen konto. Po prevzemu odločbe za nagrado za preseganje kvote boste vlagali zahtevek za izplačilo nagrade, ki ga morate  preko spletne rešitve SVZI.net elektronsko oddati najkasneje v roku 2 mesecev od zadnjega dne meseca, za katerega vlagate zahtevek- za januar, najkasneje do 31.3. V roku 30 dni od e-oddaje zahtevka bo Sklad na vaš TRR nakazal nagrado.

  Sredstva iz naslova prejete nagrade za preseganje kvote morate prav tako kot sredstva iz naslova oprostitve plačila prispevkov za PIZ prenesti na posebej za to odprt konto. Sredstva iz naslova prejetih vzpodbud morate porabiti skladno z določili 33. in/ali 34.čl. Uredbe komisije (EU) št. 651/2014, to pomeni za plače invalidov ali za prilagoditev delovnih mest za invalide ali za osebno asistenco invalidom na delovnem mestu.

  3. Kako je z uveljavljanjem vzpodbud (oprostitev plačila prispevka PIZ in nagrada) za invalide, katerih invalidnost je posledica poškodbe pri delu ali je nastala zaradi poklicne bolezni?

  Če je invalidnost nastala zaradi omenjenih vzrokov v času zaposlitve pri trenutnem delodajalcu, za zaposlenega invalida ne morete uveljavljati vzpodbud zaradi preseganja kvote. Invalid se všteva v kvoto, ne pa v preseganje kvote in zanj ne morete uveljavljati vzpodbud.

  4. Za katere invalide, zaposlene nad kvoto, lahko uveljavljamo vzpodbude zaradi preseganja kvote?

  Najprej razvrstite vse invalide  po kronološkem načelu. Za invalide nad kvoto, katerih invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevka za PIZ, zato od invalidov nad kvoto odštejete invalide, katerih invalidnost je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

  5.  Sem invalid III. kategorije in bi se rad samozaposlil. Katere vzpodbude oz. pomoči mi omogoča Sklad?

  V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

  ·         nagrada za preseganje kvote

  ·         oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  ·         plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve

  ·         plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve

  ·         subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov

  6. Presegamo kvoto zaposlenih invalidov in uveljavljamo pravico do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do katere višine bomo oproščeni plačila prispevka?

  Pri tej vzpodbudi gre za celotno oprostitev prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delodajalca in prispevek delojemalca. Višina prispevka je tako odvisna od višine plače invalida nad kvoto.

  7. Delodajalec ima 17 zaposlenih in od tega 2 invalida. Katere olajšave oziroma vzpodbude lahko uveljavlja pri Skladu?

  Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude za preseganje kvote po ZZRZI kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

  8. Smo upravičenci do nagrade za preseganje kvote in oprostitve plačila prispevkov za  PIZ na podlagi odločb Sklada. Ali je predpisano, za kaj moramo porabiti sredstva in ali moramo poročati o porabi? Kaj se zgodi, če jih ne porabimo?

  Upravičenci morajo sredstva iz naslova obeh vzpodbud prikazati na posebnem, za to odprtem kontu in jih porabiti za namene:

  ·         za plačo za invalide, vendar le do višine 75% invalidove plače ali

  ·         za prilagoditev delovnega mesta za invalida, pri čemer za prilagoditev štejejo stroški, ki nastanejo kot razlika v ceni med ureditvijo in prilagoditvijo delovnega mesta ali

  ·         za plačilo stroškov podpornih storitev, ki jih nudijo invalidu drugi delavci, sodelavci ali osebe, usposobljene za nudenje pomoči invalidu zaradi njegove invalidnosti

  O namenski porabi ste dolžni poročati Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če sredstev ne porabite, ali jih ne porabite namensko, ste jih dolžni vrniti v proračun.

  9. Presegali smo kvoto v preteklih letih, vendar nismo uveljavljali vzpodbud za preseganje kvote. Ali to lahko storimo za nazaj?

  Ne. Vlogo za priznanje pravice lahko oddate do 20. v mesecu za pretekli mesec.

  10. Imamo zaposlenih več invalidov. Po kronološkem načelu želimo določiti invalide, ki so zaposleni nad kvoto. Ali upoštevamo datum pogodbe o zaposlitvi, ki smo jo sklenili z zaposlenimi, ko so se prvič zaposlili pri nas ali datum pogodbe, ki so jo podpisali, ko smo jih zaradi odločbe o invalidnosti razporedili na drugo delovno mesto?

  Upoštevati je potrebno datum prve pogodbe o zaposlitvi pri vas, oz. vašem pravnem predhodniku, če je šlo za prevzem delavcev.

   

  Primer: Kronološko načelo pri uveljavljanju pravice do odpisa prispevka PIZ


  Zap. št

  Invalid

  Pričetek

  1

  AA

  1.5.1985

  2

  BB

  1.9.1987

  3

  CC

  1.2.1995

  4

  DD

  1.7.1997

  5

  EE

  1.4.1999

  6

  FF

  1.5.2002

  NATISKAJ STRAN