Nagrada za preseganje kvote

75.čl. ZZRZI

Upravičenci do nagrade za invalide nad kvoto so delodajalci:

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto
 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide
 • samozaposleni invalidi

Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen do nagrade za preseganje kvote, lahko pa ga všteva v kvoto.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki niso upravičeni do nagrade za preseganje kvote.

Postopek uveljavljanja pravice do nagrade preko elektronske izmenjave podatkov:

 • Delodajalec odda vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote elektronsko preko SVZI.Net do 20. v mesecu za pretekli mesec.
 • Sklad izda odločbo o nagradi za preseganje kvote.
 • Po prejemu odločbe delodajalec odda zahtevke za izplačilo nagrade elektronsko preko SVZI.Net.
 • Delodajalec lahko zahtevke odda najkasneje v roku 2 mesecev po izteku zadnjega dne meseca, za katerega uveljavlja izplačilo nagrade.
 • Vloge za obdobje, ko je delodajalcu pravica že priznana, ni mogoce oddati.
 • Poraba nagrade za preseganje kvote: Prejeta sredstva nagrade za preseganje kvote mora delodajalec porabiti za namene iz 61. člena ZZRZI upoštevaje določila 33. in 34. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014.
 • Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo denarna sredstva iz naslova vzpodbud porabiti po pravilu "de minimis" v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.  
 • Nadzor nad porabo nagrade iz 75. člena tega zakona, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.
 • Delodajalci, pri katerih je ob nadzoru ugotovljeno, da so kršili določbe Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 v delu, ki se nanaša na kumulacijo pomoči za zaposlovanje invalidov, do pomoči niso več upravičeni v tekočem letu in v naslednjem koledarskem letu, poleg tega pa morajo prejemniki javna sredstva, ki presegajo dovoljeno višino pomoči, obrestovana po referenčni obrestni meri, nakazati skladu.
 • Kronološko načelo: Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kot je določeno za njihovo dejavnost, morajo pri uveljavljanju finančnih vzpodbud upoštevati kronološko načelo in sicer tako, da se invalidi vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti.
 • V kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Zaposlujemo več invalidov, kot bi jih morali v skladu z določeno kvoto. Uveljavljati želimo oprostitev plačila prispevkov PIZ in nagrado za preseganje kvote. Kaj moramo storiti?

Za uveljavljanje vsake pravice posebej morate preko spletne rešitve Sklada SVZI.Net elektronsko oddati vlogo. Sklad bo vlogo obravnaval in vam izdal elektronsko odločbo.

Po e-prevzemu odločbe boste prispevke obračunali, ne boste pa jih plačali, ampak prenesli na posebej za to določen konto.

Po prevzemu odločbe za nagrado za preseganje kvote boste vlagali zahtevek za izplačilo nagrade, ki ga morate preko spletne rešitve SVZI.net elektronsko oddati najkasneje v roku 2 mesecev od zadnjega dne meseca, za katerega vlagate zahtevek - npr. za januar, najkasneje do 31.3.  V roku 30 dni od e-oddaje zahtevka bo Sklad na vaš TRR nakazal nagrado.

Sredstva iz naslova prejete nagrade za preseganje kvote morate prav tako kot sredstva iz naslova oprostitve plačila prispevkov za PIZ prenesti na posebej za to odprt konto. Sredstva iz naslova prejetih vzpodbud morate porabiti skladno z določili 33. in/ali 34.čl. Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 - to pomeni za plače invalidov ali za prilagoditev delovnih mest za invalide ali za osebno asistenco invalidom na delovnem mestu.

2. Kako je z uveljavljanjem vzpodbud (oprostitev plačila prispevka PIZ in nagrada) za invalide, katerih invalidnost je posledica poškodbe pri delu ali je nastala zaradi poklicne bolezni?

Če je invalidnost nastala zaradi omenjenih vzrokov v času zaposlitve pri trenutnem delodajalcu, za zaposlenega invalida ne morete uveljavljati vzpodbud zaradi preseganja kvote. Invalid se všteva v kvoto, ne pa v preseganje kvote in zanj ne morete uveljavljati vzpodbud.

3. Za katere invalide, zaposlene nad kvoto, lahko uveljavljamo vzpodbude zaradi preseganja kvote?

Najprej razvrstite vse invalide  po kronološkem načelu. Za invalide nad kvoto, katerih invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevka za PIZ, zato od invalidov nad kvoto odštejete invalide, katerih invalidnost je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

4.  Sem invalid III. kategorije in bi se rad samozaposlil. Katere vzpodbude oz. pomoči mi omogoča Sklad?

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, (če za to izpolnjuje določene pogoje):

·         nagrada za preseganje kvote

·         oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

·         plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, če ima za to izdelan individualni načrt prilagoditve

·         plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, če ima za to izdelan individualni načrt podpornih storitev, odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve

·         subvencije plače, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, izdelan individualni načrt podpore in na podlagi ocene doseganja delovnih rezultatov, vendar pa zaradi invalidnosti kljub podpornim storitvam in prilagoditvi delovnega mesta ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov

5. Kaj pomeni, da lahko za vsakega invalida, ki je zaposlen nad kvoto, ki velja za našo družbo, prejemamo nagrado za obdobje 12 mesecev?

Nagrado prejema delodajalec največ 12 zaporednih mesecev, Sklad ne izplača nagrado za mesec, v katerem kvote ne presegate.

6. Delodajalec ima 17 zaposlenih in od tega 2 invalida. Katere olajšave oziroma vzpodbude lahko uveljavlja pri Skladu?

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vzpodbude za preseganje kvote po ZZRZI kot so: oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrado za preseganje kvote, in če zaposluje invalida v podporni zaposlitvi, še plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, subvencijo plače invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi, če invalid kljub podpori ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov in plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta.

7. Smo upravičenci do nagrade za preseganje kvote in oprostitve plačila prispevkov za  PIZ na podlagi odločb Sklada. Ali je predpisano, za kaj moramo porabiti sredstva in ali moramo poročati o porabi? Kaj se zgodi, če jih ne porabimo?

Upravičenci morajo sredstva iz naslova obeh vzpodbud prikazati na posebnem, za to odprtem kontu in jih porabiti za namene:

·         za plačo za invalide, vendar le do višine 75% invalidove plače ali

·         za prilagoditev delovnega mesta za invalida, pri čemer za prilagoditev štejejo stroški, ki nastanejo kot razlika v ceni med ureditvijo in prilagoditvijo delovnega mesta ali

·         za plačilo stroškov podpornih storitev, ki jih nudijo invalidu drugi delavci, sodelavci ali osebe, usposobljene za nudenje pomoči invalidu zaradi njegove invalidnosti

O namenski porabi ste dolžni poročati Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če sredstev ne porabite, ali jih ne porabite namensko, ste jih dolžni vrniti skladu.

8. Presegali smo kvoto v preteklih letih, vendar nismo uveljavljali vzpodbud za preseganje kvote. Ali to lahko storimo za nazaj?

Ne. Vlogo za priznanje pravice lahko oddate do 20. v mesecu za pretekli mesec.

9. Imeli smo odločbo o priznanju nagrade za preseganje kvote, vendar nismo vlagali zahtevkov za izplačilo. Ali to lahko storimo za nazaj?

Upravičenci morajo zahtevke vložiti najkasneje v roku 2 mesecev od zadnjega dne meseca za katerega vlagajo zahtevek-npr. za januar, najkasneje do 31.3.

 

NATISKAJ STRAN