Nadzori

Prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote - 92. čl. ZZRZI

  • Z globo od 400 evrov do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote iz 65. člena ZZRZI. 
  • Z globo od 1.200 evrov do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI. 
  • Z globo od 400 evrov do 2.000 se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, z globo v višini od 800 evrov do 4.100 evrov pa odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote.

Vrste nadzora in pooblastila za izvajanje

Strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. Nadzor obsega:

  • finančni nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije,
  • nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v zvezi z izvajanjem storitev zaposlitvene rehabilitacije in izvajalcev programov socialne vključenosti, zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada in Zavoda, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo,
  • nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova delovnih razmerij in zaposlovanja po tem zakonu, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
  • nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja Sklad,
  • nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote, ki ga izvaja Sklad oziroma njegov pooblaščenec,
  • nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena tega zakona, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo in
  • nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov, ki ga izvaja Razvojni center in o rezultatih nadzora poroča ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo.
NATISKAJ STRAN