Nadomestna izpolnitev kvote

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem (IP) ali zaposlitvenim centrom (ZC) lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote (NDM).

 • Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba. 
 • Iz izpisa iz Poslovnega registra Slovenije - AJPES mora biti razvidno, da ima invalidsko podjetje oziroma zaposlitveni center registrirano dejavnost, ki je predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju. 
 • Pogodbeno obveznost izvajajo zaposleni v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru (podjemne pogodbe ali dodelavni posli v drugih podjetjih niso dovoljeni in štejejo za kršitev določil pri uveljavljanju NDM). 
 • Predmet pogodbe ne smejo biti posredniške storitve, posredovalne storitve in storitve preprodaje blaga. 
 • NDM je mogoče napovedati za največ 12 mesecev koledarskega leta, po tem je potrebna nova napoved.

Postopek za uveljavljanje nadomestne izpolnitve kvote

 • Napoved NDM je možna izključno na spletnem naslovu www.jpi-sklad.si preko e-izmenjave podatkov SVZI.Net . 
 • Delodajalec napove NDM najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe. 
 • Sklad upošteva napoved od prvega dne meseca, v katerem napoved prejme upoštevajoč rok za oddajo napovedi. 
 • Stroški dela, ki zadostuje za NDM za 1 invalida mora biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih. 
 • Sklad delodajalca pisno obvesti o ustreznosti napovedi.
 • Napovedi NDM mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z IP ali ZC, s katero se uveljavlja napoved NDM. 
 • Če napovedi ni pripeta pogodba niti po pisnem pozivu k dopolnitvi se šteje, da napoved ni popolna in jo Sklad zavrne. 
 • Če ima delodajalec sklenjeno večletno pogodbo o poslovnem sodelovanju z IP ali ZC, mora za koledarsko leto, v katerem namerava uveljavjati NDM, skleniti aneks k tej pogodbi, pri čemer mora v aneksu upoštevati vsa določila, ki sicer veljajo za pogodbo, s katero uveljavlja NDM.
 • Če napoved ni v skladu z določili ZZRZI, Sklad delodajalca pozove k dopolnitvi.
 • Če delodajalec napovedi ne dopolni skladno s pozivom, je Sklad ne upošteva. 

Mesečno poročanje o realizaciji nadomestne izpolnitve kvote

 • Delodajalec mora Skladu o realizaciji posamezne pogodbe poročati mesečno preko SVZI.Net. 
 • Rok za oddajo mesečnega poročila je zadnji dan v mesecu za pretekli mesec (npr. 28.2.2017 za januar 2017). 
 • Za izpolnitev NDM za 1 invalida šteje realizacija stroškov dela iz poslovne pogodbe v višini 15 minimalnih plač v 12 mesecih koledarskega leta. 
 • V mesečno poročilo je potrebno obvezno vpisati znesek realizacije pogodbe in znesek realiziranih stroškov dela. Sistem sam izračuna število realiziranih invalidov za nadomestno izpolnitev kvote. 
 • Mesečno poročilo o realizaciji NDM elektronsko podpiše in odda odgovorna oseba delodajalca. 
 • Po uspešni oddaji mesečnega poročila dobi na e-naslov obvestilo, da je poročilo oddano in čaka na potrditev s IP/ZC in dobi status “Poročilo je v podpisovanju pri IP oz. ZC”. 
 • Oddano mesečno poročilo lahko tudi prekliče in ga ponovno odda v roku za poročanje. 
 • Če poročilo za mesec ni oddano v predpisanem roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana. 
 • Če IP/ZC mesečnega poročila ne potrdi v roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana. 
 • Sklad upošteva realizacijo NDM za predpisano število invalidov. Morebitna večja realizacija NDM v večjem številu invalidov od predpisane (rezervacija), se upošteva v naslednjih mesecih vendar pa največ do konca koledarskega leta. 
 • Prenos realizacije invalidov iz preteklega v naslednje koledarsko leto ni mogoč. 
 • Če zavezanec h kvoti v predpisanem roku nadomestne kvote ne izpolni oziroma jo izpolni le delno, mora plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov.
 • Če zavezanec h kvoti v postavljenem roku ne izpolni obveznosti plačila prispevka, mu Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.

Kršitev določil pri uveljavljanju nadomestne izpolnitve kvote

 • Sklad, oziroma njegov pooblaščenec izvaja nadzor nad izvajanjem pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote (82. člen ZZRZI).
 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, Sklad ne upošteva realizacije NDM za tekoče leto, ne glede na to, pri kateri pogodbi je ugotovljena kršitev. 
 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, ne more uveljavljati NDM tudi v naslednjem koledarskem letu. 
 • Sklad izdela poročilo o nadzoru, na podlagi katerega skladno 65.čl. ZZRZI izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za tekoče leto skupaj z zamudnimi obrestmi.
 • Sklad mora o ugotovitvah kršitev določil 64.čl., to je uveljavljanja NDM s strani IP/ZC obvestiti pristojno ministrstvo (MDDSZ- Direktorat za invalide). 
 • Če je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM s strani IP ali ZC, je to lahko razlog za odvzem in prenehanje statusa skladno z določili (1) odstavka 60.čl. ZZRZI 

Obvezne sestavine pogodbe

 • Pogodba mora biti skladna z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih, iz nje pa mora biti posebej razvidno: 
 • Predmet pogodbe -storitev/izdelek in ne namen uporabe te pogodbe ali manjkajoči invalidi za kvoto 
 • Pogodbena vrednost za posamezno vrsto storitve/izdelkov ter skupna pogodbena vrednost, brez DDV 
 • Stroški dela za posamezno vrsto storitve/izdelkov ter celotni stroški dela po pogodbi, brez DDV 
 • Priporočljiv je pripis šifre dejavnosti (SKD), ki vsebinsko ustreza vsakemu posameznemu predmetu pogodbe 

Stroški dela

 • Stroške dela določajo Slovenski računovodski standard (SRS) št. 16 
 • BOD 
 • Regres 
 • Prevoz na delo 
 • Prehrana 
 • Nadomestila zaradi bolniškega staleža do 30 dni 
 • Jubilejne nagrade 
 • Odpravnine 
 • Nagrade vajencem 

SRS16.11. določa: Glede na potrebe stroškovnega računovodstva je mogoče poslovne učinke kot stroškovne nosilce obračunskega obdobja razporediti na vse stroške (razen neposrednih stroškov nabave), samo proizvajalne stroške v širšem ali ožjem pomenu ali samo spremenljivi del poslovnih stroškov. Izbira metode vključevanja stroškov v poslovne učinke obračunskega obdobja je odvisna od tega, ali je namen kalkuliranja dobiti podlago za vrednotenje zalog proizvodov oziroma nedokončane proizvodnje, ali nasprotno, podlago za postavljanje ali presojanje prodajnih cen.

SRS16.13. določa, da so sestavine kalkulacij lastne cene stroškovnega nosilca naslednje:
a) neposredni stroški materiala,
b) neposredni stroški dela,
c) drugi neposredni stroški,
d) posredni proizvodni stroški (stroški ustvarjanja učinkov),
e) posredni stroški prodaje,
f) posredni stroški splošnih služb,
g) posredni finančni stroški,
h) neposredni stroški prodaje.

Izračun realizacije nadomestne izpolnitve kvote

Višina realiziranih stroškov dela iz pogodbe določa število invalidov za NDM in za to število izpolnjeno manjkajoče število invalidov, ki bi jih moral zavezanec zaposliti v okviru predpisane kvote. Realizacija stroškov dela, ki zadostuje za NDM za 1 invalida mora biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih.

(1 invalid=886,63 EUR x 15 = 13.299,45 EUR na leto)

(1 invalid=886,63 EUR x 15/12 = 1.108,29 EUR na mesec)   

Primer: Obračun realizacije nadomestne kvote

Če so realizirani stroški dela za manjše število invalidov kot jih je potrebno za kvoto, se izvede naslednji izračun: 

Realizirani stroški dela se delijo z višino 15/12 minimalne plače v RS. Rezultat je število invalidov realiziranih iz nadomestne izpolnitve kvote. 

1. Realizirani stroški dela po pogodbi > 2.400 € / 1.108,29 € = 2,17 => 2 invalida 
2. Realizirani stroški dela po pogodbi > 2.500 € / 1.108,29 € = 2,26 => 2 invalida   

Skupaj realizirani stroški iz obeh pogodb v mesecu poročanja => 4 invalidi 

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 10 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mora v Sklad plačati prispevek še za 4 invalide. 

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 6 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mu za ta mesec ni potrebno plačati v Sklad plačati prispevka. 

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 4 invalide in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mu za ta mesec ni potrebno plačati v Sklad plačati prispevka, ima pa 2 invalida v rezervaciji za izpolnitev kvote v prihodnjih mesecih istega koledarskega leta.

Oblikovanje rezervacij invalidov

Če je število invalidov iz realiziranih stroškov dela večje od števila invalidov predpisanih s kvoto, se za to število invalidov oblikuje rezervacija za naslednje mesece istega koledarskega leta. V rezervacijo se ne štejejo zneski realiziranih stroškov dela, ampak število invalidov izračunanih iz realiziranih vrednosti. 

O zneskih realizacije stroškov dela, ki ne zadostujejo za NDM za 1 invalida, oz. so manjši od 1.108,29 € ni smiselno poročati, te zneske lahko delodajalec vključi v eno od poročil v naslednjih mesecih znotraj koledarskega leta.

Primer mesečnega oblikovanja rezervacij invalidov in črpanja invalidov iz rezervacij je prikazan v spodnji preglednici:

Število vseh zaposlenih

Št. zaposlenih invalidov

Št. invalidov pod kvoto

Št. invalidov realiziranih nadomestno

Št. invalidov iz

rezervacije

Placilo prispevka za št. invalidov

Št. invalidov na rezervaciji

Jan

100

2

4

5

0

0

1

Feb

99

1

5

2

1

2

0

Primer:

Delodajalec mora izpolnjevati 6% kvoto zaposlenih. V januarju ima zaposlenih 100 oseb od tega 2 invalida, zato mu za izpolnitev kvote manjkajo še 4 invalidi. Za mesec januar poroča o realizaciji NDM za 5 invalidov, kar je za 1 več kot potrebuje za izpolnitev kvote, zato 1 ostane na rezervaciji. 

V mesecu februarju ima 99 vseh zaposlenih in od tega 1 invalida. Za izpolnitev kvote potrebuje 6 invalidov. Iz poročila za februar je realiziral NDM 2 invalida, torej mu manjkajo za izpolnitev kvote le še 3 invalidi: 1 bo koristil iz rezervacije iz januarja, za 2 pa mora še plačati prispevek. Na rezervaciji nima več invalidov.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Smo invalidsko podjetje in nas zanima, ali je potrebno glede na spremembe % kvote oz. zmanjšanje kvote, s poslovnimi partnerji skleniti anekse k obstoječim pogodbam za nadomestno izpolnitev kvote?

Pogodbe so določitev pogodbenih obveznosti med partnerjema. Zaradi obveznosti po ZZRZI ni potrebno spreminjati vsebine pogodb ali obsega pogodb.

2. Ali je za uveljavljanje nadomestne kvote dovolj, da imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem in jo pošljemo na Sklad?

Ne. Vlogo za napoved nadomestne izpolnitve kvote morate oddati elektronsko preko spletne aplikacije SVZI.Net, do katere dostopate z digitalnim potrdilom in pooblastilom delodajalca, za katerega oddajate vlogo, ki ji morate pripeti tudi pogodbo o poslovnem sodelovanju.

3. Z invalidskim podjetjem imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo o poslovnem sodelovanju, katere stroški dela, preračunani v invalide presegajo potrebno število invalidov za izpolnitev kvote. Ali lahko prenašamo »višek« invalidov iz pogodbe o nadomestni izpolnitvi kvote v naslednje leto? Ali lahko uveljavljamo »višek« invalidov za nazaj, za pretekla leta, ko kvote nismo dosegali in imamo odprte terjatve?

Ne. Napoved nadomestne kvote je mogoča le za koledarsko leto in v okviru tega se upošteva tudi realizacija pogodbe. Poročanje o realizaciji nadomestne kvote za nazaj in po rokih za poročanje ni mogoče niti v koledarskem letu, niti za pretekla leta.

4. Ali lahko za »višek« invalidov iz pogodbe o nadomestni izpolnitvi kvote uveljavljamo nagrado za preseganje kvote?

Ne, kvoto lahko presegate le z dejansko zaposlenimi invalidi. Pri nadomestni izpolnitvi kvote s pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko kvoto izpolnite, ne morete pa je presegati.

5. Odločili smo se za nadomestno izpolnjevanje kvote in smo podpisali Pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Glede na kvoto, ki velja za nas bi morali imeti zaposlene 4 invalide, strošek dela iz Pogodbe o nadomestni izpolnitvi kvote pa zadostuje za »pokritje« 6 invalidov. Ali smo upravičeni do vzpodbud zaradi preseganja kvote?

S Pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote lahko le izpolnjujete svojo obveznost zaposlitve invalide, niste pa na ta način upravičeni do vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Večjo realizacija pogodbe o poslovnem sodelovanje Sklad upošteva kot rezervacijo in  tako večje število invalidov upošteva za naslednje mesece v okviru istega koledarskega leta.

6. Z invalidskim podjetjem bomo podpisali Pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote. Vendar pa bodo stroški dela, opredeljeni v pogodbi v povprečju zadostovali za »pokritje« le polovice invalida. Ali lahko na Sklad tako nakažemo le še ostalo polovico naše obveznosti?

Če ste realizirali znesek, ki ne zadostuje za izpolnitev nadomestne kvote, nima niti smisla poročati o realizaciji in ste zato dolžni plačati prispevek za manjkajoče invalide.

7. Smo invalidsko podjetje. Zaradi možnosti o nadomestni izpolnitvi kvote nas kličejo mnoga podjetja, ki želijo z nami skleniti Pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote. Na kaj moramo biti pri sklenitvi posebej pozorni?

Tako invalidsko podjetje kot zavezanec za izpolnjevanje kvote naj skleneta pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote le, če bosta posel iz pogodbe tudi dejansko sposobna uresničiti. V nasprotnem primeru bo namreč zavezanec dolžan plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skupaj z zamudnimi obrestmi za vse mesece, za katere ni izpolnjeval kvote. Ob tem velja opozoriti, da se v primeru ugotovitve kršitve določil o najavi ali poročanju o realizaciji nadomestne kvote šteje za prekršek, kar je lahko razlog za odvzem statusa invalidskega podjetja, delodajalcu  pa se onemogoči uveljavljanje nadomestnega izpolnjevanja kvote za tekoče in naslednje leto.

8. Ali Sklad  upošteva mesečno poročilo o realizaciji nadomestne kvote, ki ga ni podpisala odgovorna oseba invalidskega podjetja in so bili računi za storitve plačani?

Ne. Skladno z ZZRZI mora mesečno poročilo poleg odgovorne osebe delodajalca, zavezanca za kvoto podpisati tudi odgovorna oseba invalidskega podjetja.

9. Ali Sklad  upošteva mesečna poročila poslana po pošti?

Ne. Skladno z ZZRZI mora delodajalec, zavezanec za kvoto mesečno poročilo oddati izključno in samo elektronsko.

10. Ali Sklad upošteva mesečno poročilo, ki je elektronsko oddano pravočasno, ni pa ga potrdilo invalidsko podjetje? Ali je rok za oddajo in potrditev poročila enak za oba pogodbena partnerja?

Če poročilo ni oddano in potrjeno do roka se šteje, da nadomestna kvota za ta mesec ni realizirana in ste dolžni plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Odgovornost za nadomestno izpolnjevanje kvote nosita tako delodajalec-zavezanec za kvoto kot njegov pogodbeni partner-invalidsko podjetje. Razloge zaradi napak ali zamud pri oddaji mesečnih poročil morata pogodbena partnerja reševati sama in skladno s pogodbenimi določili-sklad ni pogodbeni partner in tudi ne posrednik v morebitnih sporih med pogodbenikoma.

11. Kdaj moramo plačati prispevek, če nadomestne kvote nismo realizirali, ali pa je nismo realizirali v znesku, ki bi zadostoval za izpolnitev kvote?

Prispevek ste dolžni nakazati najkasneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Če niste izpolnili pogojev za poročanje o realizaciji nadomestne kvote za januar do 28.2., ste dolžni tako, kot če nadomestne kvote ne bi uveljavljali plačati prispevek  do 28.2.

12. Ali Sklad upošteva plačane račune kot dokazilo o realizaciji nadomestne kvote, če smo zamudili rok za poročanje?

Način poročanja in roke določa ZZRZI, zato dokazovanje z računi za nazaj ni dovoljeno.

13. Kaj se zgodi, če mesečnega poročila o realizaciji nadomestne kvote zaradi tehničnih težav pri oddaji ne moremo oddati, oz. če bi zaradi odsotnosti pooblaščenca z oddajo poročila zamudili?

V primeru tehničnih težav svetujemo, da nemudoma stopite v stik s Skladom po telefonu ali preko e-pošte in Sklad obvestite o vrsti težave. Če boste Sklad o taki težavi obvestili v roku za oddajo mesečnega poročila, vam bo glede na vrsto težave dal navodilo in možnost za poročanje.

Po roku za poročanje Sklad obvestil o težavah delodajalca ne upošteva.

Svetujemo, da če je le mogoče s poročanjem ne odlašate do zadnjega dne. Zaradi morebitne odsotnosti  pooblaščenca svetujemo, da ima delodajalec vsaj dva pooblaščenca  za dostop do elektronske izmenjave podatkov.

14. Kako dopolnim že oddano napoved za NDM?

• Če napovedi niste pripeli pogodbe ali pa ste pripeli pogodbo od katere podpisa je minilo več kot 10 dni, naknadno pripnete pogodbo/aneks k pogodbi tako, da jo najprej skenirate, shranite in nato naknadno pripnete v SVZI.Net pod »Pripenjanje pogodbe k že oddani e-napovedi«.
• Če ste pri oddaji napovedi v obrazcu naredili napako (npr. napisali napačno pogodbeno vrednost ali vrednost stroškov dela, izbrali napačno obdobje, ali pa ste za predmet pogodbe navedli napačno šifro predmeta pogodbe), na SVZI.net pod »Pregled vlog in poročil« poiščete napačno napoved in na koncu vrstice s potrditvijo gumba »preklic« prekličete, nato oddate novo napoved in ji pripnete isto ustrezno pogodbo.
• Če ste oddani napovedi pripeli pomanjkljivo pogodbo in jo dopolnjujete z novo pogodbo ali aneksom k pogodbi svetujemo, da ponovno pripnete oba dokumenta.
• Če imate sklenjeno pogodbo za več storitev, morate za vsako posebej ovrednotiti pogodbeno vrednost in stroške dela ter nato še skupno pogodbeno vrednost in stroške dela. Če tega v pogodbi niste določili, to lahko določite, ali v novi pogodbi, ali v aneksu k pogodbi oz. pisnem dokumentu, v katerem to pomanjkljivost posebej razčlenite in pojasnite. V tem primeru morate enega ali več od naštetih dokumentov ponovno pripeti k že poslani napovedi skupaj s prvotno pripeto pogodbo.

 

NATISKAJ STRAN