Izterjava neplačanih obveznosti

Če Sklad ugotovi, da ima do delodajalca terjatev iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote, bo Sklad izdal odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov za takojšnjo prisilno izterjavo neporavnanih mesečnih obveznosti.

Odločbe, pri katerih pritožba ne zadrži izvršitve, Sklad mesečno predaja v prisilno izterjavo Finančni upravi Republike Slovenije.

O pritožbi odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zavezancem sporočamo, da lahko podatke o stanju obveznosti, o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov na zadnji dan v mesecu, preverijo na naši spletni strani preko elektronske izmenjave podatkov SVZI.net. Informacije o registraciji pooblaščenca za dostop do SVZI.net-a so zavezancem na voljo na spletnem mestu http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/elektronsko-poslovanje-svzinet/kako-zaceti/pridobite-digitalno-potrdilo-za-uporabnika/

Za vsebinska vprašanja, pa se lahko zavezanci obrnejo tudi pisno preko elektronskega naslova. 

Transakcijski račun invalidskega sklada je SI56 01100-6000042024.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Ugotovili smo, da se podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne ujemajo z našimi kadrovskimi evidencami, zato imamo obveznost za plačilo prispevka za neizpolnjevanje kvote. Kako lahko odpravimo napako?

Če ugotovite, da se podatki iz vaših evidenc razlikujejo od podatkov v uradni evidenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, jih morate zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote sami uskladiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. O uskladitvi podatkov z ZZZS morate Sklad obvestiti do 15. v mesecu, vendar le za pretekli mesec. (npr. do 15. februarja za mesec januar)

Svetujemo vam, da ste pozorni na pravilno izpolnjevanje obrazcev za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja delavcev ter v njih ustrezno označite, da se prijavlja ali odjavlja delavec invalid.

2. Do vašega Sklada imamo terjatev iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote, hkrati pa smo vložili zahtevek za izplačilo vzpodbud. Ali bo Sklad vseeno izterjeval celotni znesek terjatve?

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do Sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbud po tem zakonu, bo Sklad izvedel pobot terjatev in obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in vas o tem pisno obvestil.

3. Do vašega Sklada imamo terjatev iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote, vendar plačila v celoti ne moremo poravnati. Ali je možno obročno odplačevanje dolga?

Trenutna zakonodaja obročnega odplačevanja dolga ne predvideva. V kolikor boste, kljub temu vložili vlogo za obročno odplačevanje, bomo le-to morali zavrniti.

4. Kaj se zgodi, če terjatve iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote ne bomo plačali?

Pozivamo vas, da svoje obveznosti na podlagi 65. člena ZZRZI čim prej poravnate, saj se le tako  lahko izognete stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe, ki bo sledila po poteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti. V kolikor obveznosti ne boste poravnali vam bo Sklad izdal odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov za takojšnjo prisilno izterjavo neporavnanih mesečnih obveznosti. Izdane odločbe so neposredni izvršilni naslov, zoper katerega je pravno sredstvo sicer dovoljeno, ne zadrži pa njene prisilne izvršitve. Odločbe prisilno izvršuje Finančna uprava Republike Slovenije, ki jih Sklad mesečno predaja v izterjavo na FURS.

V kolikor ne boste prostovoljno izpolnili svojih obveznosti do Sklada, boste poleg dolga plačali še vse izvršilne stroške, kar je v primerih nizkih zneskov dolga, nesorazmerno in drago.

5. Ali bo Sklad zoper neplačnike še kako drugače ukrepal razen z izterjavo terjatev iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote?

S pravočasnim plačilom obveznosti se boste izognili tudi prekrškovnemu postopku po ZZRZI. Za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, ki ne izpolni obveznosti plačila prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote iz 65. člena zakona, ali se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI, je predpisana globa od 400 EUR oziroma od 1.200 EUR do 41.700 EUR.

Za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ne izpolni obveznosti plačevanja prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote, je v 2. odst. 92. člena ZZRZI predpisana globa od 400 EUR do 2.000 EUR, če pa se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačilu obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI, je predpisana globa od 800 EUR do 4.100 EUR.

 

 

 

 

 

 

NATISKAJ STRAN