Izračun kvote

Pogoji za izračun kvote

Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih delavcev. Za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za 1 odstotno točko. Delež kvote se določi različno po dejavnostih in sicer glede na področja po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Uredba od 1.3.2008 dalje:

% kvote
Šifra
Dejavnost
 
 
 
 
2%
45 – 47

G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

55 – 56

– gostinstvo

58 – 63

– informacijske in komunikacijske dejavnosti

64 – 66

K – finančne in zavarovalniške dejavnosti

69 – 75

M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

84

O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti

90 – 93

R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

94 - 96

S – druge dejavnosti

 
 
3%
41 – 43

F – gradbeništvo

49 – 53

H – promet in skladiščenje

68

– poslovanje z nepremičninami

85

P – izobraževanje

 
 
 
 
6%
01 - 03

A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

05 – 09

B – rudarstvo

10 – 33
C - predelovalne dejavnosti
35

D – oskrba z električno energijo, plinom, paro

36 – 39

E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki

77 – 82

N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti

86 - 88

Q – zdravstvo in socialno varstvo

V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,4 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor. 

V kvoto se štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12)

Primer: Izračun kvote pri zavezancu A

Datum
Skupno 
št. zaposl.
Št. 
zaposl.
 inv.
Kvota po Uredbi
Potrebno 
št. inv.
Zaokr.*
Manjkajoče 
št. inv.**
Znesek 
plačila v 
Sklad***
31. jan
102
3
6%
6,12
6
3
70% min. pl. x 3
28. feb
109
3
6%
6,54
7
4
70% min. pl. x 4
31. mar
106
4
6%
6,36
6
2
70% min. pl. x 2

* Zaokroževanje: decimalke od 1 do 4 - navzdol decimalke od 5 do 9 - navzgor
** Manjkajoče št. inv.: razlika med dejanskim številom zaposlenih invalidov in predpisano kvoto
*** Znesek plačila: na dan izplačila plač zavezanec vplača na TRR Sklada obračunani znesek za obračunski mesec 70% minimalne plače x manjkajoče št. invalidov.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. V šifrantu dejavnosti na vaši spletni strani nikakor ne znamo določiti, kam spada naša dejavnost. Ali nam lahko pomagate?

Zgoraj so navedene višine kvote ter številčne oznake dejavnosti.
Na primer: oznaka dejavnosti 18.220 - spada v skupino C (10-33) in zanjo velja 6% kvota, kar je razvidno iz zgornje tabele razvrščenih dejavnosti.

2. Naš izračun kvote pokaže, da moramo zaposliti 13,4 invalide. Koliko invalidov bi torej morali zaposliti?

62. člen ZZRZI v 4. odstavku določa: »V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor.« V vašem primeru bi tako morali zaposliti 13 invalidov.

3. Ali šteje v kvoto tudi invalid, ki je zaposlen za 4 ure dnevno?

V kvoto se vštevajo vsi invalidi (glej odgovor na vprašanje, kdo je invalid v sklopu splošnih vprašanj), ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. Opozoriti velja, da je invalid, ki je skladno z odločbo ZPIZ zaposljiv za polovični delovni čas in je zaposlen pri delodajalcu, za katerega velja 36-urni delovnik, tako lahko zaposlen le 18 ur tedensko, kar pomeni, da se v tem primeru ne bo štel v kvoto. V tem primeru je smiselno, da zanj velja delovni čas po odločbi, to je 4 ure na dan in 20 na teden, kar je sicer več kot polovični delovni čas delodajalca.

4. Ali štejejo v skupno število zaposlenih, od katerih se obračunava kvota, tudi zaposleni za polovični delovni čas?

V kvoto se vštevajo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in jih je delodajalec prijavil v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) ne glede na število ur delovne obveznosti.

5. Kako je z delavci, ki opravljajo pri nas dopolnilno delo? In kako z zaposlenimi na porodniškem dopustu, vajenci in direktorjem?

Dopolnilno delo – ZDR, 146. člen, 1. odstavek: »Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.« Delavec, ki opravlja dopolnilno delo, se tako všteva v kvoto pri delodajalcu, pri katerem je zaposlen za polni delovni čas in ne pri delodajalcu, pri katerem opravlja dopolnilno delo.

Vajenec – se ne všteva v kvoto
Direktor – se všteva v kvoto
Zaposleni na porodniškem dopustu – se všteva v kvoto

6. Smo družba, ki se ukvarja z gradbeništvom s 135 zaposlenimi, in imamo zaposlene 3 invalide. Kaj to pomeni za nas glede na uredbo?

Kot družba, ki spada v gradbeniško panogo, ste zavezani k 3 % kvoti, kar pomeni, da bi morali imeti zaposlenih 4 invalidov (135 x 3 % = 4,05). Za izpolnitev kvote vam manjka 1 zaposlen invalid in ste tako zavezani k mesečnemu plačilu prispevka na podračun Sklad v višini 70% minimalne plače za manjkajočega invalida. Prispevek je potrebno nakazati do konca meseca za obveznost iz preteklega meseca. Višina zneska minimalne plače je določena v Zakonu o določitvi minimalne plače, ki je objavljena v Uradnem listu.

7. Zaposlenega imamo delavca z zdravniškim potrdilom o omejenem obsegu dela zaradi določenih zdravstvenih težav. Ali ga lahko vštevamo v kvoto?

Če zaposleni še ni pridobil odločbe o invalidnosti, oziroma odločba o invalidnosti še ni pravnomočna, takšnega zaposlenega ne morete vštevati v kvoto zaposlenih invalidov. Skladno z Navodilom za izpolnjevanje prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS št. 10/05, št. 43/05 in  53/12 se v kvoto vštevajo tudi osebe s telesno okvaro in sicer z:

·         najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida

·         70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha

·         najmanj 80 % telesno okvaro, če se telesne okvare seštevajo (vsaj ena telesna okvara pa mora znašati 70 %)

8. Kje lahko vidim in/ali preverim  število zaposlenih in zaposlenih invalidov, ki jih sklad upošteva pri obračunu za prispevek za kvoto?

Podatki o številu zaposlenih in številu invalidov pri delodajalcu so dostopni na spletnem mestu SVZI.net. Do njih lahko dostopajo  z digitalnim potrdilom samo s strani delodajalca pooblaščene osebe.

9. Kaj naredim, če se podatki o številu zaposlenih in številu invalidov, ki jih najdem na spletnem mestu SVZI.net ne ujemajo s podatki delodajalca?

Sklad podatke o številu zaposlenih in številu invalidov pridobi iz uradnih evidenc ZZZS po stanju na zadnji dan v mesecu. Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.

10. Ali se nam v kvoto štejejo tudi invalidi, ki jih imamo zaposlene, vendar smo jih pozabili prijaviti na ZZZS?

NE.  Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ne morejo uveljavljati niti njihovega vštevanja v kvoto niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.

11. V kolikšnem času moram podatke o številu invalidov, ki se ne ujemajo z našimi kadrovskimi evidencami urediti na ZZZS?

Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

12. Kateri presečni dan v mesecu  se upošteva pri izračunu kvote za zaposlene invalide? 

V kvoto za posamezen mesec se štejejo le invalidi, ki so bili zaposleni in prijavljeni v zavarovanje kot zavarovanci invalidi na zadnji dan v mesecu za najmanj 20 ur na teden.

13. Kaj je zmanjšana kvota?

Delež kvote se glede na velikost delodajalca, ki zaposluje od 20 do 50 zaposlenih, zniža za 1 odstotno točko. Če ima na primer delodajalec 45 zaposlenih in je tako zavezanec za izpolnjevanje kvote in zanj npr. velja 4% kvota, se mu zmanjša kvota za eno odstotno točko, torej na 3 %.

 

NATISKAJ STRAN