Izračun kvote

Pripomoček za izračun kvote zaposlovanja invalidov

V polje število zaposlenih vpišite število zaposlenih v podjetju. Na seznamu dejavnosti izberite klasifikacijo dejavnosti podjetja in pritisnite gumb izračun.

Pripomoček je izključno informativne narave. Po določilih 3. odstavka 5. člena Uredbe ste dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na spletnem mestu SVZI.net /Plačilo prispevka v kvotni sistem-saldakontne kartice.

število zaposlenih:
Dejavnost:
 

Pogoji za izračun kvote

Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih delavcev. Za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za 1 odstotno točko. Delež kvote se določi različno po dejavnostih in sicer glede na področja po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Uredba od 1.3.2008 dalje:

% kvote
Šifra
Dejavnost
 
 
 
 
2%
45 – 47

G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

55 – 56

– gostinstvo

58 – 63

– informacijske in komunikacijske dejavnosti

64 – 66

K – finančne in zavarovalniške dejavnosti

69 – 75

M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

84

O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti

90 – 93

R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

94 - 96

S – druge dejavnosti

 
 
3%
41 – 43

F – gradbeništvo

49 – 53

H – promet in skladiščenje

68

– poslovanje z nepremičninami

85

P – izobraževanje

 
 
 
 
6%
01 - 03

A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

05 – 09

B – rudarstvo

10 – 33
C - predelovalne dejavnosti
35

D – oskrba z električno energijo, plinom, paro

36 – 39

E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki

77 – 82

N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti

86 - 88

Q – zdravstvo in socialno varstvo

V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,4 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor. 

V kvoto se štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12)

Primer: Izračun kvote pri zavezancu A

Datum
Skupno 
št. zaposl.
Št. 
zaposl.
 inv.
Kvota po Uredbi
Potrebno 
št. inv.
Zaokr.*
Manjkajoče 
št. inv.**
Znesek 
plačila v 
Sklad***
31. jan
102
3
6%
6,12
6
3
70% min. pl. x 3
28. feb
109
3
6%
6,54
7
4
70% min. pl. x 4
31. mar
106
4
6%
6,36
6
2
70% min. pl. x 2

* Zaokroževanje: decimalke od 1 do 4 - navzdol decimalke od 5 do 9 - navzgor
** Manjkajoče št. inv.: razlika med dejanskim številom zaposlenih invalidov in predpisano kvoto
*** Znesek plačila: na dan izplačila plač zavezanec vplača na TRR Sklada obračunani znesek za obračunski mesec 70% minimalne plače x manjkajoče št. invalidov.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. V šifrantu dejavnosti na vaši spletni strani nikakor ne znamo določiti, kam spada naša dejavnost. Ali nam lahko pomagate?

Zgoraj so navedene višine kvote ter številčne oznake dejavnosti.
Na primer: oznaka dejavnosti 18.220 - spada v skupino C (10-33) in zanjo velja 6% kvota, kar je razvidno iz zgornje tabele razvrščenih dejavnosti.

2. Naš izračun kvote pokaže, da moramo zaposliti 13,4 invalide. Koliko invalidov bi torej morali zaposliti?

62. člen ZZRZI v 4. odstavku določa: »V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor.« V vašem primeru bi tako morali zaposliti 13 invalidov.

3. Ali šteje v kvoto tudi invalid, ki je zaposlen za 4 ure dnevno?

V kvoto se vštevajo vsi invalidi (glej odgovor na vprašanje, kdo je invalid v sklopu splošnih vprašanj), ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. Opozoriti velja, da je invalid, ki je skladno z odločbo ZPIZ zaposljiv za polovični delovni čas in je zaposlen pri delodajalcu, za katerega velja 36-urni delovnik, tako lahko zaposlen le 18 ur tedensko, kar pomeni, da se v tem primeru ne bo štel v kvoto. V tem primeru je smiselno, da zanj velja delovni čas po odločbi, to je 4 ure na dan in 20 na teden, kar je sicer več kot polovični delovni čas delodajalca.

4. Ali štejejo v skupno število zaposlenih, od katerih se obračunava kvota, tudi zaposleni za polovični delovni čas?

V kvoto se vštevajo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in jih je delodajalec prijavil v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) ne glede na število ur delovne obveznosti.

5. Kako je z delavci, ki opravljajo pri nas dopolnilno delo? In kako z zaposlenimi na porodniškem dopustu, vajenci in direktorjem?

Dopolnilno delo – ZDR, 146. člen, 1. odstavek: »Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.« Delavec, ki opravlja dopolnilno delo, se tako všteva v kvoto pri delodajalcu, pri katerem je zaposlen za polni delovni čas in ne pri delodajalcu, pri katerem opravlja dopolnilno delo.

Vajenec – se ne všteva v kvoto
Direktor – se všteva v kvoto
Zaposleni na porodniškem dopustu – se všteva v kvoto

6. Smo družba, ki se ukvarja z gradbeništvom s 135 zaposlenimi, in imamo zaposlene 3 invalide. Kaj to pomeni za nas glede na uredbo?

Kot družba, ki spada v gradbeniško panogo, ste zavezani k 3 % kvoti, kar pomeni, da bi morali imeti zaposlenih 4 invalidov (135 x 3 % = 4,05). Za izpolnitev kvote vam manjka 1 zaposlen invalid in ste tako zavezani k mesečnemu plačilu prispevka na podračun Sklad v višini 70% minimalne plače za manjkajočega invalida. Prispevek je potrebno nakazati do konca meseca za obveznost iz preteklega meseca. Višina zneska minimalne plače je določena v Zakonu o določitvi minimalne plače, ki je objavljena v Uradnem listu.

7. Zaposlenega imamo delavca z zdravniškim potrdilom o omejenem obsegu dela zaradi določenih zdravstvenih težav. Ali ga lahko vštevamo v kvoto?

Če zaposleni še ni pridobil odločbe o invalidnosti, oziroma odločba o invalidnosti še ni pravnomočna, takšnega zaposlenega ne morete vštevati v kvoto zaposlenih invalidov. Skladno z Navodilom za izpolnjevanje prijave v zavarovanje za invalide, Ur. l. RS št. 10/05, št. 43/05 in  53/12 se v kvoto vštevajo tudi osebe s telesno okvaro in sicer z:

·         najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida

·         70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha

·         najmanj 80 % telesno okvaro, če se telesne okvare seštevajo (vsaj ena telesna okvara pa mora znašati 70 %)

8. Kje lahko vidim in/ali preverim  število zaposlenih in zaposlenih invalidov, ki jih sklad upošteva pri obračunu za prispevek za kvoto?

Podatki o številu zaposlenih in številu invalidov pri delodajalcu so dostopni na spletnem mestu SVZI.net. Do njih lahko dostopajo  z digitalnim potrdilom samo s strani delodajalca pooblaščene osebe.

9. Kaj naredim, če se podatki o številu zaposlenih in številu invalidov, ki jih najdem na spletnem mestu SVZI.net ne ujemajo s podatki delodajalca?

Sklad podatke o številu zaposlenih in številu invalidov pridobi iz uradnih evidenc ZZZS po stanju na zadnji dan v mesecu. Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.

10. Ali se nam v kvoto štejejo tudi invalidi, ki jih imamo zaposlene, vendar smo jih pozabili prijaviti na ZZZS?

NE.  Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ne morejo uveljavljati niti njihovega vštevanja v kvoto niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.

11. V kolikšnem času moram podatke o številu invalidov, ki se ne ujemajo z našimi kadrovskimi evidencami urediti na ZZZS?

Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

12. Kateri presečni dan v mesecu  se upošteva pri izračunu kvote za zaposlene invalide? 

V kvoto za posamezen mesec se štejejo le invalidi, ki so bili zaposleni in prijavljeni v zavarovanje kot zavarovanci invalidi na zadnji dan v mesecu za najmanj 20 ur na teden.

13. Kaj je zmanjšana kvota?

Delež kvote se glede na velikost delodajalca, ki zaposluje od 20 do 50 zaposlenih, zniža za 1 odstotno točko. Če ima na primer delodajalec 45 zaposlenih in je tako zavezanec za izpolnjevanje kvote in zanj npr. velja 4% kvota, se mu zmanjša kvota za eno odstotno točko, torej na 3 %.

 

NATISKAJ STRAN