O skladu

Splošno o Skladu

Ime:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Sedež:Dunajska 20, Ljubljana
Telefon:(01) 4720 990
Jamstveni sklad

080 11 21

Preživninski sklad

080 14 14

Invalidski sklad

Vzpodbude

(01) 2309 480

(01)  2309 483

e- pošta: srsvzi-info(at)gov.si

Finance

(01) 2309 489

e-pošta: svzi-fin(at)gov.si

Izterjava

(01) 2309 486

(01) 2309 493

(01) 8951 242

e-pošta:  svzi-izterjava(at)gov.si

Štipendije, razvoj

(01)4341 081

Faks: (01) 4345 899

e-pošta: info(at)sklad-kadri.si

 

Elektronski naslov: is.sr-spj(ta)dalkspj
Spletni naslov:

http://www.jpi-sklad.si

http://www.sklad-kadri.si

Uradne ure:ponedeljek, torek, sreda od 9.00 do 12.00 ure in sreda od 14.00 do 16.00 ure

 Organizacija Sklada

Direktorica:Irena Kuntarič Hribar
Vodje sektorjev:
Vodja sektorja za izvajanje dejavnosti:
Vodja sektorja za koordinacijo kohezijske politike:
Vodja sektorja za podporo dejavnosti:
Nadzorni svet:

mag. Andrej Del Fabro predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Andrej Verhovnik Marovšek predstavnik ministrstva, pristojnega za finance

Anka Valentinčič predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Luka Špoljar predstavnik Študentske organizacije Slovenije

mag. David Klarič predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko  zavarovanje Slovenije

Damjan Volf predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države

Barbara Krajnc predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države

Delovanje Sklada

Pravna oblika: javni sklad
Datum ustanovitve:09. 05. 1997
Ustanovitelj:Republika Slovenija
Začetek delovanja:

- 03. 11. 1997 Jamstveni sklad
- 18. 10. 1999 Preživninski sklad
- 08. 10. 2004 Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
- 01. 02. 2013 pripojitev Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

- 01. 01.2017 pripojitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije

Transakcijski računi Sklada

SI56 01100-6544954268 - namenska sredstva jamstvenega sklada

SI56 01100-6544955820 - namenska sredstva preživninskega sklada

SI56 01100-6000042024 - namenska sredstva invalidskega sklada

SI56 01100-6000054149 - namenska sredstva štipendije

SI56 01100-6000055119 - namenska sredstva mednarodna izterjava preživnin

SI56 01100-6950264112 - sredstva za delo

 

Zakonski okviri

Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 119/02, 26/03-UPB1, 61/06, 78/2006-UPB2, 106/2012, 39/16)

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS št. 63/04, 78/05, 100/05-UPB1, 114/06, 16/07, 32/07-UPB2, 87/11)

Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00)

Dejavnost Sklada

  • zagotavljanje pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, kar pomeni, da je nad njim začet stečajni postopek ali da je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen (v tem primeru govorimo o delovanju jamstvenega sklada);
  • zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine tistim otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo (v tem primeru govorimo o delovanju preživninskega sklada);
  • odločanje o pravicah in obveznosti invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v tem primeru govorimo o delovanju invalidskega sklada);
  • izterjava terjatev.

Organigram

NATISKAJ STRAN