Pravno obvestilo

Izjava o sprejemljivosti

Vse podatke ali informacije, ki so objavljene na spletnih straneh Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS je pred uporabo potrebno preveriti pri zaposlenih na Skladu. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave in zato Sklad ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu in drugih razlogov. 

Pravno obvestilo

Kakršen koli nepooblaščen poskus spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti podatkov na spletnem portalu je kazniv. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Sklada.

Sklad, njegovi zaposleni ali direktor niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Omejitev velja tudi, če bi bil Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov seznanjen z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje tudi prenos katerih koli virusov, ki bi lahko okužili uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije.

Povezava do drugih spletnih strani

Ta spletni portal omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi. Teh drugih spletnih strani Sklad ne upravlja in ne odgovarja za njihovo obliko in vsebino, prav tako tudi ne za njihovo dosegljivost oz. varnost. Uporaba informacij s tako dostopnih spletnih strani prinaša določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Varstvo osebnih podatkov

Sklad bo varoval osebne podatke prijavljenih uporabnikov, posredovane neposredno Skladu. Sklad je skladno z zakonskimi določili zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam, za kar skrbi z organizacijskimi ukrepi, ki so opredeljeni v notranjih pravilnikih in navodilih.

Uporaba prava in sodna pristojnost

Za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije, za morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z njegovo uporabo kakorkoli povezani, je pristojno krajevno sodišče v Ljubljani.

NATISKAJ STRAN