Nov Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitaciji in podpornih storitev

S 1. 10. 2018 velja nov Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev številka: 141-4/2018/6, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi: www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Sklep-cene_storitev_ZR_1.10.2018.pdf

NATISKAJ STRAN